ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᓯᑎᐱᕆ 28th

ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᐅᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᒥᖕᓂᒃ ᑎᑭᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑦ. ᓯᑯ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᒥᐅᕐᔪᐊᖅ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ, ᖃᕆᐅᒥᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᓐᖏᑉᐳᖅ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᑦ ᑎᑭᓚᐅᓐᖏᑉᐳᑦ. ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᓄᑦ ᑐᕋᖅᑐᑦ ᐅᒥᐊᕐᒥᑦ ᓂᐅᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᐃᕕᒃᑯᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐸᐸᑦᑎᔨᖏᑦ ᑎᓕᓯᔪᑦ ᖃᖓᑕᔪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᖏᑦ. ᓵᑕᖅᓯᑦᑕᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᖓᑕᓲᒥᒃ , ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᓂᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᑲᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᓂ. .ᐸᕐᓇᒃᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓂᖕᒧᑦ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᐅᓚᑕᑦ, ᒪᒃ ᐊᑭᐊᕈᑉ . ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᓴᖅ.

ᒪᒃ ᐊᕿᐊᕈᖅ  (ᑕᓕᖅᐱᒃ) ᐃᖃᔪᖅᑕᐅᔪᖅ ᑲᐅᑉ, ᐅᒥᖕᒪᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ.  ) ᓵᑕ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑎᑭᑎᓪᓗᒍ.

ᒪᒃ ᐊᕿᐊᕈᖅ (ᑕᓕᖅᐱᒃ) ᐃᖃᔪᖅᑕᐅᔪᖅ ᑲᐅᑉ, ᐅᒥᖕᒪᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ. ) ᓵᑕ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑎᑭᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᓵᑖ ᓂᐅᕈᖅᑕᖅ.

ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᓵᑖ ᓂᐅᕈᖅᑕᖅ.

ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖏᑦ ᐃᓚᑲᖅᐳᖅ ᐱᕈᖅᓯᕕᒃᓴᒥᒃ , ᓄᓇᑲᖅᑐᑦ ᐱᕈᖅᓯᒋᐊᕈᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᓂᕿᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᖅ. ᑕᓐᓇ ᐅᔾᔨᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐊᒻᓴ ᖁᕕᐊᒋᔭᕗᑦ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s