ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ

ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑎᒪᔭᕐᑐᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᐅᔪᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᒃᓄ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ

  • ᓄᓇᕗᑦ ᓴᑦᑎᒃᑐᒥ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕐᑐᑦ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᓐᑐᕆᐊᒥ ᒪᔨ 1-2, 2017.
  •  ᐹᔅᑕᓐ ᓂᕿᓂᒃ ᓴᕿᔮᕐᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᐹᔅᑕᓐᒥ ᒪᔨ 19-21, 2017
  •   2017 ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᑎᕋᓱᒃᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᓪᓗᒋ ᑲᑎᒪᔪᑦ ᐊᑐᕚᒥ ᐊᐃᕆᓖᑦ 25-27, 2017
  •  ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᓕᕋᓕᖕᓂᑦ ᕿᒥᕈᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᒃᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ.  ᔮᓄᐊᕆ 18-19, 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s